Hoezo Wetenschap?

27.50

Bewegingswetenschappen zijn een relatief jong wetenschapsgebied, dat in de tweede helft van de twintigste eeuw is ontstaan. Van het begin af aan zijn binnen de bewegingswetenschappen ook filosofische vragen gesteld, bijvoorbeeld naar de wijze waarop bewegen begrepen dient te worden, of naar de samenhang tussen de opvatting van bewegen en de maatschappelijke dominante beelden van het lichaam. Behalve deze vragen naar het object van de bewegingswetenschappen, deden zich wetenschapsfilosofische vragen voor naar het domein van de bewegingswetenschappen en naar de te gebruiken methode binnen de bewegingswetenschappen. De titel van dit boek, “Hoezo wetenschap?”, is ontleend aan het eerste deel van het boek, waarin de vraag wordt gesteld wat de bewegingswetenschappen nu eigenlijk voor soort wetenschappen zijn. De vraag “Hoezo wetenschap?” heeft niet als doel om de wetenschappelijkheid van de bewegingswetenschappen ter discussie te stellen, maar om duidelijk te maken dat er sprake is van een wetenschapsgebied waarbinnen meerdere wetenschappelijke disciplines een rol spelen. Het multidisciplinaire karakter van de bewegingswetenschappen roept vragen op naar de verhouding tussen de disciplines onderling. Hoe zijn natuurwetenschappelijke en sociaal-wetenschappelijke benaderingen met elkaar te combineren? Waar begint de ene discipline en eindigt de andere?