Werkboek Kindergeneeskunde Ondersteunende behandeling in de kinderoncologie

De begeleiding van kinderen met een maligne aandoening kent tijdens de verschillende fasen van hun ziekte veel belangrijke aspecten, waaronder de bijwerkingen van de behandeling, mogelihjkheden van preventie, voorkomen en bestrijden van complicaties, op de voorgrond. De werkzaamheden van artsen op meerdere locaties vergen goede informatieoverdracht en gemeenschappelijke protocollen aangaande verrichtingen en afspraken. Dit boek omvat richtlijnen voor leefregels thuis en in het ziekenhuis, complicatiebestrijding, bescherming van andere organen, chirurgie en radiotherapie. Het beperkt zich tot de feitelijke behandelperiode; diagnostiek en begeleiding van late effecten van de behandeling zijn buiten beschouwing gelaten.

30.95